shopup.com
 
 
โปรโมชั่นจดทะเบียน

    - จดทะเบียนบริษัท    9,900   บาท รวมค่าธรรมเนียม

    - จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด   4,900 รวมค่าธรรมเนียม

     ฟรี...ตรายาง   1  ตัว (แบบปั้มในตัว)

     ฟรี...จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

     ฟรี...ทำบัญชีรายเดือน 1 เดือนแรก  และ อีกหลายรายการ สอบถามเพิ่มเติม ได้ทุกช่องทาง

   

บจก.พัฒน์มงคลบรูพา การบัญชีและการตรวจสอบ 4289 ให้บริการ

 • บริการ จดทะเบียน จัดตั้ง แก้ไข เปลียนแปลง
 • บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริการ รับทำบัญชี ภาษี
 • บริการ ตรวจสอบบัญชี
 • ปิดงบการเงิน
 • บริการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง สำนักงานประกันสังคม
 • บริการ จดทะเบียนผู้ประกอบการท่องเที่ยว
 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
 
เปิดกิจการใหม่ ควรรู้จักภาษีอะไรบ้าง 

รูปแบบธุรกิจล้วนมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป ไม่มีแบบใดดีที่สุด ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจวางแนวธุรกิจไว้อย่างไรและดำเนินธุรกิจแบบไหน
ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า ธุรกิจเราเป็นแบบไหน ซึ่งมีทั้งหมด 2 แบบได้แก่
 
1.บุคคลธรรมดา 
- เจ้าของคนเดียว คือบริหารจัดการทุกอย่างคนเดียว                                                    
- ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือมีบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร่วมลงทุนและ      ดำเนินกิจการเพื่อแบ่งผลกำไรร่วมกัน
- คณะบุคคล คือมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมลงทุน แต่จะไม่มีการแบ่งผลกำไรร่วมกัน

2.แบบนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญแบบจดทะเบียน คือมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมลงทุนและดำเนินกิจการเพื่อแบ่งผลกำไรร่วมกันและมีการจดทะเบียน
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำว่า จำกัด หมายถึง หุ้นส่วนบางคนต้องการ    จำกัดความรับผิดชอบในด้านหนี้สิน ของธุรกิจเมื่อเกิดการขาดทุน
- บริษัทจำกัด มีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยการกำหนดทุนออกเป็นหุ้น

หลังจากจดทะเบียนบริษัทแล้ว ควรต้องศึกษาทำความเข้าใจกับภาษีซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทได้แก่

1.ภาษีทางตรง ภาษีประเภทนี้คือ ภาษีที่มีการเรียบเก็บจากเราโดยตรงซึ่งภาษีประเภทนี้ที่เราจะต้องเสียให้กับกรมสรรพากรอยู่ทุกๆปี ก็คือภาษีเงินได้ นั่นเอง
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้มากยิ่งเสียมาก
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากกำไรธุรกิจ ในอัตราคงที่

2.ภาษีทางอ้อม ภาษีส่วนนี้เราสามารถผลักภาระภาษีทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริโภคได้
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ธนาคาร ประกันชีวิต
- อากรแสตมป์ ภาษีที่จัดเก็บหลังมีการทำเอกสาร
 
 
.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
 
 

อัตราภาษี ธุรกิจ SME  กรณีขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว

กำไรสุทธิ

 

2558

พรฏ.(ฉ.530) แก้ไข

พรฏ.(ฉ.603)

2559

พรฏ.(ฉ.595)  

 

2560

พรฏ.(ฉ.595)

 

2561

พรฏ.(ฉ.530)แก้ไข 

พรฏ.(ฉ.603)

1-300,000 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น

300,001 - 3,000,000

10% ยกเว้น 10% 15%
3,000,001 ขึ้นไป 10% ยกเว้น 10% 20%
 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559
 • ไม่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีใดเกิน 5 ล้านบาท
 • ไม่มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีใดเกิน 30 ล้านบาท
 • ขอจดแจ้งทำบัญชีชุดเดียวต่อกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 15 มกราคม - 15 ,มีนาคม 2559 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

ข้อดีของการจ้างสำนักงานบัญชี

 
ไม่ว่าคุณจะจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด ก็ตามนับว่าคุณเป็นผู้ประกอบการถูกต้องตามกฏหมายแล้ว สิ่งที่จะตามมาต่อจากนี้ก็คือการทำบัญชีซึ่งถือเป็นหัวใจในการทำธุรกิจ หากธุรกิจไหนมีการทำบัญชีที่ดีและสามารถวิเคราะห์ผลบัญชีออกมาได้อย่างตรงจุดแล้วธุรกิจนั้นก็มีโอกาสพัฒนาและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามหากทำบัญชีออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจนั้นก็อาจประสบปัญหาต่างๆ ได้เช่นกัน

 
"เพราะเรามีบุคลากรที่คลุกคลีอยู่ในวงการนี้ มายาวนาน
จึงสามารถพลิกแพลงสถานการณ์และนำผลจากการวิเคราะห์บัญชีมาให้คำปรึกษาเพื่อ ให้ธุรกิจของคุณเติบโตดีขึ้นไป "
 

การจัดการเรื่องบัญชีต้องอาศัย ความรู้และประสบการณ์ค่อนข้างมาก ที่สำคัญบุคลากรของในสำนักงานบัญชียังต้องมีข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับภาษีหรือกฎหมายต่างๆ ซึ่งหากคุณเลือกที่จะทำบัญชีเอง ก็จำเป็นต้องใช้เวลามากในการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดและอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น นอกจากนี้คุณยังไม่ต้องเสียเวลาเดินเรื่องกับหน่วยงานของภาครัฐต่างๆ อีกด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม เวปไซต์ค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  092-5551799

จดทะเบียน บริษัท 9900 หจก.4900, สำนักงานบัญชีใน จ.ระยอง ,092-5551799 พัฒน์มงคลการบัญชี

ทำบัญชีเริ่มต้น 1500,พัฒน์มงคลบรูพา 4289, 092-5551799

Engine by shopup.com