shopup.com

ดูบทความบริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี

 

                                                                 

                                                                   บริการจัดทำบัญชี  มีขอบเขตการให้บริการดังนี้
.
  บริการยื่นแบบสรรพากรประจำเดือน ประกอบด้วย
       ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
       จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้ของพนักงานหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.1)    
       จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.3)
       จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.53)
       จัดทำ/ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (แบบ ภพ.30)
       จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
       จัดทำ/ยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
       ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

  บริการจัดทำบัญชีรายเดือน ประกอบด้วย
        ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
        วิเคราะห์รายการค้า และบันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป                                                                                 จัดทำสมุดบัญชีรายวันซื้อ                                                                                                                                 จัดทำสมุดบัญชีรายวันขาย                                                                                                                                 จัดทำสมุดบัญชีรายรับเงิน                                                                                                                                 จัดทำสมุดบัญชีรายจ่ายเงิน                                                                                                                               จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป                                                                                                                               จัดทำสมุดบัญชีสมุดบัญชีแยกประเภท
        จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Reconcile)
        จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
         ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

  ยื่นแบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรประจำปี ประกอบด้วย
        จัดทำ/ยื่นแบบนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (แบบ ภงด.51) และสิ้นปี (แบบ ภงด.50)  
        จัดทำ/ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  (แบบ สบช.3)
        จัดทำ/่ยื่นภาีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี (แบบ ภ.ง.ด.1ก.)

 


บริการบัญชีอื่นๆ

  วางระบบบัญชี
        การวางระบบบัญชี   จะรวมถึงการวางระบบเอกสาร ระบบรายงาน ระบบบัญชี และควบคุมภายใน


  วางแผนภาษีอากร
          การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีเงินเได้บุคคลธรรมดา

  

06 ตุลาคม 2559

ผู้ชม 40645 ครั้ง

Engine by shopup.com